javascript同页面多次调用弹出层具体实例代码

一个在同一个页面可多次调用的javascript弹出层效果,有需要的同学可以参考一下 复制代码 代码如下:  …

一个在同一个页面可多次调用的javascript弹出层效果,有需要的同学可以参考一下

复制代码 代码如下:

   

    点击文字弹出层

   

   

   

       

           

               

                   

                       

               

                   

                        1111111111111111111111111

                   

                        222222222222222222222222222222222222222222222222222

                   

                   

                       
手机号码:

                   

                       

                   

                        1.网络繁忙时会有延迟,请不要在短时间内多次重复发送

                        2.每个手机号码当日可接收5条楼盘信息
                   

               

           

       

       

       

           

   

   

       

           

               

                   

                       

               

                   

                        333333333333333333333333333333

                   

                        444444444444444444444444444444

                   

                   

                       
手机号码:

                   

                       

                   

                        1.网络繁忙时会有延迟,请不要在短时间内多次重复发送

                        2.每个手机号码当日可接收5条楼盘信息
                   

               

           

       

       

       

           

   

   

  

 

以上就是javascript同页面多次调用弹出层具体实例代码的详细内容,更多请关注www.cfluntan.cn其它相关文章!

为您推荐

返回顶部